OFERTA

Obsługa geodezyjna inwestycji
- tyczenia obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu i innych elementów
- pomiary kontrolne osiadań i przemieszczeń obiektów budowlanych, maszyn i urządzeń
- pomiary i obliczenia mas ziemnych
- pomiary kontrolne suwnic
- pomiary kontrolne pionowości
- pomiary osiowości urządzeń
- zakładanie osnów realizacyjnych
- inwentaryzacje obiektów i sieci uzbrojenia podziemnego terenu

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe
- opracowanie map dla celów projektowych
- pomiary powykonawcze
- pomiary uzupełniające
- numeryczne modele przestrzenne rzeźby terenu

Pomiary związane z ewidencją gruntów
- rozgraniczenia i podziały działek
- badanie stanu prawnego nieruchomości
- sporządzanie dokumentacji dla celów prawnych
- badanie stanów władania, sporządzanie wykazów synchronizacyjnych
- wznowienia i wyznaczenia granic nieruchomość

Pomiary specjalne
- pomiary prostoliniwości linii produkcyjnych
- pomiary osiadań budynków i budowli
- pomiary suwnic
- sporządzanie kart mieszzkań do wydzielenia samodzielności lokali
- pomiary inwentaryzacyjne pomieszczeń
- pomiary elewacji 
Geopoint
biuro@geopoint.com.pl
tel. 660 061 001